top of page
  • Writer's pictureanriikakauppi

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

Päivitetty: 28. kesäk. 2022

Melkein syyllistyin viherpesuun päivittäessäni nettisivujani. Halusin kertoa sivuilla arvoistani, ja niin heitin pariin kohtaan vastuullisuus-sanan. Hälytyskelloni alkoivat soida, kun olin julkaisemassa sivuja. Eihän yksi sana tarkoita itsessään mitään. Vastuullisuus ilman tekoja on huijaamista. Olin syyllistymässä viherpesuun. Haaveilin toki sähköautosta, ja halusin lahjoittaa 10% tuotoista hyväntekeväisyyteen, mutta muuta konkreettista minulla ei ollut.


Lähdin kartoittamaan mahdollisuuksiani, ja lopulta sain vastuullisuuteen ja viherpesuun enemmän perehtyneeltä Pihla Haapalolta apua. Alla oleva vastuullisuussuunnitelma on hänen kädenjälkeänsä. Olen hyvin kiitollinen hänelle avusta ja sparrauksesta. Olen innoissani, että voin tehdä toiminnastani kestävämpää ja vastuullisempaa. Muuttaa maailmaa kuvilla ja kuvaten.

Anriika
Vastuullisuussuunnitelma

6/2022–6/2023


1. Vastuullisuus arvona ja tekoina


Anriika Photography sitoutuu toimimaan arvojensa mukaan aidosti, laadukkaasti ja luotettavasti sekä yritysvastuuta toteuttaen. Vastuullisuus näkyy yrityksen toiminnassa konkreettisina tekoina ja tavoitteina, joita kohti liiketoiminta pyrkii. Anriika Photography arvostaa toiminnassaan niin ekologisen kuin sosiaalisen kestävyyden periaatteita, joiden tavoitteena on minimoida liiketoiminnasta aiheutuva ympäristöllinen sekä yhteiskunnallinen kuorma. Oman liiketoimintansa vastuullisuuden lisäksi yritys tukee muiden yleishyödyllisten yhteisöjen ja pienyrittäjien toimintaa antamalla heille kymmenen prosentin alennuksen valokuvauspalveluista. Lisäksi kymmenen prosentin alennuksen saa, jos toimijalla on säännöllinen vastuullisuussuunnitelma, josta raportoidaan säännöllisesti.


Vastuullisuusraportointi on tärkeää yrityksen kehittyessä kohti ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävää liiketoimintaa. Tämä vastuullisuussuunnitelma on toteutettu Anriika Kaupin pyynnöstä, ja raportin tavoitteena on esitellä yrityksen vastuullisuuteen liittyviä toimia ja tavoitteita.


Sosiaalisen vastuullisuuden osiossa keskitytään yrityksen työoloihin sekä yhdenvertaisuustavoitteisiin, ja ympäristövastuullisuuden osiossa yrityksen ympäristöllisen kuorman minimointiin. Raportoinnin pohjana on käytetty Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen Agenda 2030 tavoitteita 3: Terveyttä ja hyvinvointia, 5: Sukupuolten välistä tasa-arvoa, 10: Eriarvoisuuden vähentämistä, 12: Vastuullista kuluttamista, ja 13 [1]: Ilmastotekoja sekä Anriika Kaupin kanssa käytyä keskustelua yrityksen toimintatavoista ja -tavoitteista.


Liiketoiminnan vastuullisuutta sitoudutaan arvioimaan jatkuvasti, ja Anriika Photographyn vastuullisuussuunnitelma päivitetään seuraavan kerran viimeistään vuoden kuluttua, kesäkuussa 2023.


 

2. Sosiaalinen vastuullisuus


Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on sosiaalisesti vastuullista, kun yrityksen toiminta vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalisen kestävyyden osa-alueista valokuvausyritykselle relevanteiksi on identifioitu terveet työolot sekä yhdenvertaisuusperiaatteiden noudattaminen. Anriika Photography sitoutuu edistämään sosiaalista vastuullisuutta liiketoiminnassaan.2.1 Terveet työolot

Vastuullisessa pienyrityksessä huomioidaan työntekijöiden jaksaminen ja työnteon turvallisuus [2]. Anriika Photography sitoutuu panostamaan työntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ottamalla huomioon turvalliset työolot, palautumisen mahdollistavat työajat sekä työn merkityksellisyyden tärkeyden.


Tavoite: Yrittäjä varaa vähintään yhden päivän viikossa ja kaksi viikkoa vuodessa palautumiselle. Yksinyrittäjän työn merkityksellisyyttä kasvatetaan osallistumalla CoCreative-yhteisön toimintaan, jossa työn ilot ja surut voi jakaa.


Anriika Photography on myös mukana tukemassa mielenterveystyön toteutumista lahjoittamalla Suomen mielenterveys ry:lle. Kymmenen prosenttia yrityksen valokuvauksella ansaitsemista tuotoista lahjoitetaan yhdelle kolmesta yrityksen lahjoituskohteista kuukausittain. Lisää Mieli ry:n tekemästä mielenterveystyöstä on luettavissa yhdistyksen internetsivuilla [3].2.2 Yhdenvertaisuus

Anriika Photography pyrkii edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista arvostamalla ja kunnioittamalla ympärillä toimivia ihmisiä ja heidän ihmisarvoaan. Henkilöstön palkkaaminen ei ole pienyrityksessä toistaiseksi ajankohtaista, mutta palveluita tai yhteistyökumppaneita valitessa, ja asiakkaiden kanssa toimiessa, on periaatteet tärkeää ottaa huomioon. Yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaan ketään ei syrjitä sukupuolen, iän, etnisen taustan, kansalaisuuden, kielen, uskonnollisen vakaumuksen, fyysisen vamman tai rajoitteen, terveydentilan, eikä seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella. Päinvastoin toiminnassa halutaan keskittyä siihen, että monimuotoisuus näkyy portfoliossa ooittaen esimerkkiä niin asiakkaille kuin muillekin valokuvausyrityksille. Kesäkuussa 2022 portfolio vaatii tähän asiaan keskittymistä.


Tavoite: Portfolion laajentamiseksi tehdään vähintään kaksi etnisiä- tai seksuaalivähemmistöjä edustavien henkilöiden kuvauksia tarkasteluvälin aikana.


Anriika Photography edistää yhdenvertaisuuden toteutumista myös lahjoittamalla Suomen Punaiselle Ristille, jossa tuetaan heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämää. Kymmenen prosenttia yrityksen valokuvauksella ansaitsemista tuotoista lahjoitetaan yhdelle kolmesta yrityksen lahjoituskohteista kuukausittain. Lisää Suomen Punaisen Ristin tekemästä työstä sukupuolten välisen tasa-arvon ja eriarvoisuuden vähentämisen eteen on luettavissa yhdistyksen internetsivuilla [4]. 

3. Ekologinen vastuullisuus


Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on ympäristöllisesti vastuullista, kun yrityksen toiminnan aiheuttama kuorma ympäristölle minimoidaan. Luonnonvarojen vastuullinen kulutus ja ilmastonmuutosta hillitsevä toiminta pienentävät yrityksen ympäristöllistä jalanjälkeä ja näyttävät esimerkkiä vastuullisesta pienyritystoiminnasta. Anriika Photography pyrkii ekologiseen vastuullisuuteen sitoutumalla ympäristöllisesti kestävään liiketoimintaan. Yrityksen päästölähteiden identifioiminen luo pohjan päästöjen minimoinnille, ja yhä vastuullisempien valintojen priorisoinnille. Yrityksen päästölähteet ja ympäristöä kuormittava toiminta on kartoitettu yhdessä Anriika Kaupin kanssa, ja jaettu kolmeen valokuvausyrityksen kohdalla relevanttiin osioon: kaluston hankintojen, liikkumisen ja energiankulutuksen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin.


3.1 Kalusto

Yrityksen tekemien hankintojen vastuullisuutta voidaan arvioida tuotteiden tuotantoketjun, käyttöiän ja kierrätettävyyden perusteella. Anriika Photography sitoutuu priorisoimaan kameroiden ja muiden valokuvaustoiminnan harjoittamiseen välttämättömän kaluston hankintapäätöksissä mahdollisimman vastuullisesti tuotettuja, kestäviä ja pitkäikäisiä tuotteita. Rikkoutuneiden välineiden kohdalla arvioidaan niiden korjaus- tai uudelleenkäyttömahdollisuuksia ennen hävittämistä. Parhaiten luonnonvaroja säästetään ostamalla mahdollisimman vähän uutta, minkä vuoksi Anriika Photography tekee uusia hankintoja harkiten nyt ja tulevaisuudessa.

Luonnonvaroja säästetään myös antamalla digitaalisesti toimitetuille kuville täysi tulostusoikeus, jolloin vältetään tulostukseen tarvittavan kaluston hankinta. Kuvauspaketteihin ei kuulu automaattisesti tulostettuja kuvia, jotta vältetään turhien kuvien tulostamista ja vähennetään resurssien kulutusta


Tavoite: Puolet yrityksen hankkimasta kalustosta on ostettu käytettynä aikavälillä 6/2022-6/2025. Kalustohankintoja ja käytöstä poistamista seurataan asiaan luodulla dokumentilla.3.2 Liikkuminen

Liikkumisen päästöt kattavat viidesosan kansallisista päästöistä [5], ja ovat siksi tärkeitä ottaa huomioon myös liiketoiminnan vastuullisuutta arvioidessa. Anriika Photographyn toiminnassa sujuva liikkuvuus on välttämätöntä, sillä valokuvaus tapahtuu laajalla säteellä, monilla eri paikkakunnilla. Kuvauslokaatiot ovat usein julkisen liikenteen reittien ulottumattomissa ja tarvittavan välineistön määrä hankaloittaa julkisten liikennevälineiden käyttöä. Näihin syihin pohjaten liikkuminen kuvauspaikasta toiseen tapahtuu usein henkilöautolla, ja lisää yritystoiminnasta aiheutuvia päästöjä. Yrityksen tavoitteena onkin lisätä lähes päästöttömien julkisten liikennevälineiden käyttöä sekä suunnitella sähköauton hankintaa heti, kun se on taloudellisesti mahdollista. Matkastudion hyödyntäminen mahdollistaa myös yritystoiminnan ilman jatkuvaa studiotilan vuokraamista, mikä säästää energiankulutusta. Tilanteen vaatiessa käytetään vuokrastudiota.


Tavoite: Vähintään yksi kymmenestä matkasta toteutetaan julkisilla liikennevälineillä tai kimppakyydeillä liikkuen, vähentäen liikenteen aiheuttamia päästöjä. Matkojen kulkutapoja seurataan asiaan luodulla dokumentilla. Sähköauton hankintaa selvitetään heti, kun se on taloudellisesti mahdollista. Tähän pyritään lisäämällä tähän tarkoitukseen luodulle säästötilille 5% valokuvauksella saaduista tuotoista.3.3 Energiankulutus

Pilvipalveluiden käyttö otettujen kuvien säilytyksessä on kätevä ja helppokäyttöinen ratkaisu, mutta omaa korkean energiajalanjäljen. Tämän vuoksi Anriika Photography pyrkii pitämään kuvien määrän pilvipalveluissa mahdollisimman matalana, vähentäen kuormitusta pilvipalveluissa ja samalla yrityksen kokonaisenenergian kulutusta. Kotitoimistossa käytetty energia ostetaan myös täysin uusiutuvilla luonnonvaroilla tuotettuna.


Tavoite: Kaikki tarpeettomat kuvat poistetaan pilvipalveluista kolmen kuukauden välein.3.4 Päästöjen kompensointi

Päästöjen kompensointitoimet ovat myös keino vähentää toiminnan päästöjen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Kaluston, liikkumiseen ja pilvipalveluihin liittyviä päästöjä ei voida pienyrityksen toiminnassa välttää kokonaan, minkä vuoksi yhdeksi Anriika Photographyn lahjoituskohteista on valikoitunut ilmastonmuutoksen torjuntaa edistävä Suomen Luonnonsuojeluliitto. Kymmenen prosenttia yrityksen valokuvauksella ansaitsemista tuotoista lahjoitetaan yhdelle kolmesta yrityksen lahjoituskohteista kuukausittain. Lisää Luonnonsuojeluliiton tekemästä työstä ilmastonmuutoksen torjumisen eteen on luettavissa liiton internetsivuilla [6]. 

Viittaukset

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page